Więź z Maryją

W 2000 roku Jan Paweł II zwrócił się z prośbą do Liderów Światowej WŻCH, by członkowie wspólnoty wzorowali się na postawie Maryi. 

„Proszę Was, abyście mieli zawsze przed oczami swoją historie i tradycję, zwłaszcza w tym kształcie, w jakim urzeczywistniały je Kongregacje Mariańskie, z których czerpie duchową inspirację obecna Światowa Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Odnawiajcie ufność pokładaną w Najświętszej Maryi Pannie, Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszej Matce. Jej przykład wiary i modlitwy będzie was wprowadzał na coraz to wyższe poziomy wielkodusznej służby Kościołowi i społeczeństwu. Ona sama jest najbardziej wymownym przykładem posłuszeństwa Bogu i przyjęcia Jego woli; jeśli będziecie wzorować się na Niej, Jezus z pewnością stanie się ośrodkiem waszego życia i apostolstwa

(Jan Paweł II do liderów Światowej WŻCh, 2000r.)

Członkowie wspólnoty, odpowiadając na prośbę Papieża i pamiętając o postawie św. Ignacego wobec Maryi, którą ukochał i traktował jak swoją Panią, starają się pogłębiać więź z Najświętszą Maryją Panną. Zwracają się do Niej w swoich modlitwach prosząc o pomoc, wsparcie, radę, ale też uwielbiają Boga rozważając Jej modlitwę „ Uwielbia dusza moja Pana”, bo przecież, przed 30 laty pierwsze imię wspólnoty białostockiej to „Magnificat”.

Na Święto Zwiastowania NMP – które jest świętem patronalnym WZCH, wspólnota spotkała się w domu jezuitów. W modlitwach wszyscy pamiętali o braciach jezuitach na całym świecie, prosili o łaski dla członków wspólnoty, przyjaciół wspierających wspólnotowe zaangażowania i różne działania, i dla tych, którzy kiedyś byli we wspólnocie. Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca pogłębiania więzi wspólnoty z Maryją. Pojawiły się głosy, by wracać do swoich korzeni i wzmacniać swoją tożsamość, a w tym przypadku duchowość maryjną. Padła też propozycja, by nadać imię Białostockiej Wspólnocie Lokalnej - „Magnificat”. Na koniec, pełni radości, wdzięczności sobie nawzajem i Panu Bogu za inspirujące spotkanie – bardzo późno, wyruszyli do swych domów.   

Jola