BIAŁYSTOK- KLEOSIN 2003  

REKOLEKCJE W CIĄGU ŻYCIA

BóG CIĘ ZAPRASZA 

 

Etap IV

Moja odpowiedź

Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi do mnie, przemienia mnie, uzdrawia. Ewangelia często wskazuje, iż ludzie uzdrowieni przez Jezusa „szli za Nim” (por. np. Mt 20, 34). Ktoś, kto doświadczył spotkania 
z Jezusem, Jego Miłością, sam chce odpowiedzieć swoją miłością.

Ten etap rekolekcji ma być rozważaniem, jaką odpowiedź daję Jezusowi w różnych sytuacjach mojej codzienności. Jak lepiej i bardziej naśladować Go w moim życiu..

Prośmy, abyśmy ochoczym sercem odpowiadali Jezusowi na Jego zaproszenia.

„Oto jestem, Panie”

Ty, Panie złożyłeś w moje ręce, budowę świata i Kościoła; Ty powierzyłeś mi głoszenie Ewangelii i czekasz na mnie w człowieku ubogim 
i cierpiącym. Przeróżne możliwości otwierają się przede mną, 
a zagłusza tyle fałszywych głosów. Natomiast Twój głos jest jak zaproszenie mocne i przyjemne, które nie ujmuje niczego z mej osobowości. Chcę całkowicie przeżyć radość i odpowiedzialność za daną odpowiedź. Jezu, nie pozwól, aby ludzie, idee albo wydarzenia miały przeszkodzić w podjęciu decyzji. Uczyń mnie bardziej wspaniałomyślnym. Wyzwól moją wolność, abym był w miejscu, do którego mnie wzywasz. Amen.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 39-52.

1. Trzydzieści lat w Nazarecie to nie życie pozorne lub „tylko” przygotowanie się Jezusa do działalności apostolskiej. Czas ten okryty jest tajemnicą, milczeniem. To milczenie nie oznacza, że ten czas jest mniej ważny. Milczenie tego czasu to najpiękniejsze słowa Ewangelii. 
O codzienności się nie mówi, ją się przeżywa.

2. Przyglądaj się Jezusowi, jak czyni postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, otoczony miłością Rodziny. Zobacz klimat domu rodzinnego – czułość, otwartość, zatroskanie, miłość. Jaki jest klimat twojego domu?

3. Zobacz wolność Jezusa, Jego świadomość, iż najważniejsze jest pozostawanie w sprawach Ojca, Jego troskę, aby przygotować Rodziców na swoje nieuniknione odejście z domu.

4. Wczuj się w postawę Maryi, która wszystko co się dzieje rozważa, przechowuje w sercu, stara się odczytać wolę Ojca.

Ewangelia wg św. Marka 6, 3; 2 List do Tesaloniczan 3, 10-13 . 

1. Jezus w Nazarecie był znany nie tylko jako syn cieśli, ale sam jest nazwany cieślą. Nie obca mu była codzienna praca. Zastanawia, że nie przetrwały żadne ślady tej pracy – może gdyby był kamieniarzem zachowałyby się mury czy kamienie obrabiane przez Niego. Wskazuje to nam, że ważna jest przede wszystkim jakość pracy a nie jej „sukcesy”.

2. Jaka jest moja odpowiedzialność za świat w jakim żyję, moje „panowanie”, czy lepiej „gospodarzenie” (Rdz 1,28)? Czy troskę o chleb codzienny odbieram jako moją „misję”?

3. Pomyśl o dzisiejszych problemach dotyczących pracy, o braku pracy, 
o pracy upadlającej, zniewalającej... Jak Jezus patrzy na te problemy, na ludzi, którzy ich doświadczają? Jak ty chciałbyś na nich patrzeć?

Księga Rodzaju 2, 1-3; Ewangelia Łukasza 10, 38-42

1. Celem mojego życia jest wejść do odpoczynku Boga (Hbr 4,1). Jak przeżywam chwile i czasy „święte”, chwile odpoczynku; czy są dla mnie przeżywanym już dziś symbolem nieba?

2. Popatrzę na scenę pobytu Jezusa w domu swoich przyjaciół (zob. J 11,5) Wśród działań apostolskich, Jezus „miał czas” na spotkania z przyjaciółmi, na doświadczanie opieki i troski ze strony innych. Czy w mojej codzienności jest miejsce dla przyjaciół?

3. Przyjrzę się bardziej postawie Marii – czy mam czas, by usiąść u stóp Pana i słuchać? Czy jest w moim życiu miejsce i czas na pogłębioną formację, na rozwijanie własnych zainteresowań, na doskonalenie się?

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 5-15

1. Codzienność Jezusa to także życie religijne, duchowe. Popatrz na Niego – jak często odchodził, aby się modlić, nawet przez całe noce. Przeczytaj wskazane przykłady takiej modlitwy: Mt 26,36; Mk 6,46; Mk 1,12-13; Łk 4,1-2; Łk 6,12; Łk 22,39-40. W jakich sytuacjach Jezus najczęściej się modlił? O co prosił?

2. Jezus często modli się w samotności. Jest prowadzony na pustynię. Pustynia to czas samotności i decydującej walki o Królestwo Boże, pustynia to milcząca obecność Boga. Milczenie Boga zaprasza do milczenia człowieka. Pustynia to także czas kuszenia. Jakich warunków szukam dla mojej modlitwy?

3. Modlitwa jaką nauczył nas Jezus jest pełna próśb. Za co, za kogo szczególnie chcę się modlić?

Ewangelia wg św. Marka 3,13-19

1. Jezus powołuje tych, których „sam chce”. Ustanawia z nich Dwunastu – Wspólnotę. Jedną wspólnotę, w której każdy zachowuje swoje Imię, swoje jedyne i niepowtarzalne miejsce, zadanie, osobowość... Do jakiej wspólnoty Jezus mnie przywołuje, jaka jest moja wizja wspólnoty?

2. Pomyśl nad zadaniami Wspólnoty Dwunastu: towarzyszyć Jezusowi, stać przy Nim, być otwartym na możliwość posłania do głoszenia nauki, mieć władzę nad złem. Jak odczytuję zadania, które Jezus stawia przed wspólnotą (wspólnotami) do której czuję się powołany?

Ewangelia wg św. Marka 16,15-20; Mateusza 5,13-16

1. Czy jest we mnie ta świadomość, że misja Apostołów obowiązuje nas wszystkich? Niezależnie od drogi powołania (stanu życia) wszyscy jesteśmy wezwani do bycia znakiem dla innych, do głoszenia Ewangelii. Bóg posyła nas byśmy z radością dzielili się Nim z innymi.

2. Każdy otrzymuje misję jemu właściwą (1 Kor 12,28-30). Czy jestem świadomy swojej misji osobistej? Jak określiłbym zadania jakie Bóg stawia przede mną? Jak chciałbym najlepiej odpowiedzieć Bogu na Jego zaproszenie?